Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Pismo GIG do prezydentów i starostów w sprawie likwidacji nielegalnych opłat w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Prezydent Miasta na prawach powiatu

Starosta Powiatu

/otrzymują wszyscy Prezydenci i Starostowie w/g rozdzielnika/

 

Szanowny Panie Prezydencie, Starosto,

 

Geodezyjna Izba Gospodarcza reprezentująca przedsiębiorstwa zgrupowane w Izbie, ale występująca także w interesie wszystkich firm geodezyjnych w Polsce, zwraca się do Pana Prezydenta /Starosty/  w następującej sprawie.

Jak wiadomo, zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17 maja 1989 roku (z późniejszymi zmianami) miasta na prawach powiatu oraz starostwa (jako zadania zlecone) prowadzą znaczącą część „państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” zwanego                    w ustawie „zasobem powiatowym”. Zgodnie  z delegacją ustawową w oparciu o art. 40 ust 5 p. 1b) wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu (centralnego, wojewódzkiego i powiatowego) a także za uzgadnianie usytuowania infrastruktury technicznej, udzielanie wszelkich informacji oraz za wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, określa właściwy do spraw architektury i budownictwa minister.

Jest to jedyna delegacja regulująca wspomniane opłaty. Nikt inny nie ma prawa ustalać cen i pobierać opłat z w/w tytułu.

Aktualnie w tej sprawie obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury   z dnia 19 lutego 2004 roku „w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego”.

Jako Izba Gospodarcza uczestniczyliśmy w opracowaniu tego przepisu, składając jednocześnie zastrzeżenia co do zbyt wysokich cen za niektóre czynności. I to stanowisko dalej podtrzymujemy.

Oczywiście, przedsiębiorstwa musiały przyjąć wydane rozporządzenie, podporządkowując się jego ustaleniom. Protestujemy jednak i dalej będziemy to robić przeciwko różnej interpretacji tych cenników przez poszczególne miasta (powiaty), bo nie można zaakceptować sytuacji w której ta sama czynność, wg tego samego przepisu w jednym miejscu kosztuje kwotę „X” a w innym np „5*X”. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie podobnie jak w wielu krajach Unii Europejskiej większość informacji, za które obecnie płacimy, znajdzie się bezpłatnie w internecie.

         Ale najważniejszym tematem, który nas najbardziej bulwersuje jest rozpowszechniona w ostatnich latach praktyka, która nie ma nic wspólnego        z praworządnością, polegająca na tym, że w wielu miastach (powiatach), bez żadnych podstaw prawnych na różnym szczeblu (Rady Miasta (Powiatu), prezydenta (starosty), dyrektora lub z-cy dyrektora ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) wydawane są cenniki, w oparciu o które pod rygorem niezaewidencjonowania i niewydania firmie geodezyjnej opracowań przeznaczonych dla inwestorów, pobiera się te bezprawne opłaty. Niektórzy starostowie uzasadniają wydanie tych cenników faktem, że w rozporządzeniu pominięto szereg czynności np za sporządzenie kopii czy aktualizację mapy zasadniczej. W cenach ustalonych rozporządzeniem mieszczą się wszystkie koszty także koszty kopii map a głównym celem ustalenia w/w opłat było zapewnienie środków na bieżącą aktualizację zasobu, a więc także na aktualizację mapy zasadniczej. Nie ma też żadnych podstaw, aby uzyskane kwoty przeznaczać na inne cele a niestety jest to praktykowane. Opisane tak naprawdę, dowolne opłaty spowodowały, że w sytuacji, w której znacznie spadły ceny za prace geodezyjne, tzw. „koszty urzędowe” przekraczają wszelkie rozsądne wielkości w stosunku do kontraktowej wartości prac.

         W związku z tym przedsiębiorstwa wybrały jedyną możliwą w chwili obecnej drogę tj. pozwy do sądów o zwrot bezprawnie pobranych kwot (wraz     z odsetkami). Zgodnie z opinią naszych prawników można występować                     o zwrot należności za ostatnich 10 lat.

Postępowania toczą się już w kilkunastu sprawach, a za chwilę będzie ich znacznie więcej, gdyż mamy już pierwsze prawomocne postanowienia, które przyznają rację przedsiębiorcom.

Aby chronić firmy geodezyjne, które złożą pozwy, przed dyskryminacją przy wykonywaniu kolejnych prac, Geodezyjna Izba Gospodarcza będzie wspierać wszelkie tego typu działania pomagając zarówno naszym członkom jak   i pozostałym przedsiębiorstwom.

         Mamy nadzieję, że w Pana Prezydenta (Starosty) mieście (powiecie) opisane powyżej praktyki nie występują. Jeśli jednak wydano tego typu cenniki, bardzo prosimy o ich niezwłoczne anulowanie i zaniechanie pobierania tego rodzaju opłat.  Będzie to działanie w interesie wszystkich podatników, bo przedłużanie tego procederu zwiększy kwoty od Skarbu Państwa, które będą musiały być zwrócone przedsiębiorcom. Już obecnie szacuje się, że roszczenia geodetów w całym kraju wynoszą  kilkaset milionów  złotych, a kwota ta będzie rosła. Przy dobrej woli jest szansa, aby lawinę tę zatrzymać.

Jednocześnie prosimy o przeciwdziałanie praktykom dyskryminacyjnym w stosunku do firm, które złożą pozwy do sądu. Sytuację tą będziemy monitorować i w razie potrzeby będziemy informować Pana Prezydenta (Starostę) o nieprawidłowościach. Mamy nadzieję, że jednostki nadzorujące  i kontrolujące prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego   i kartograficznego będą także dążyć do likwidacji opisanych patologii.

Na zakończenie chcemy zwrócić Państwa uwagę, że wytworzoną przez nas dokumentację geodezyjno – kartograficzną o ogromnej wartości przekazujemy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zupełnie za darmo. Natomiast za chwilę, wykonując kolejną pracę, za skorzystanie z tej naszej dokumentacji jesteśmy zmuszeni do płacenia kolejnej daniny. Przyznacie Państwo, że system ten nie ma nic wspólnego                      z gospodarką rynkową.

                                     Z poważaniem,

                                    p.o. Prezesa

                                       mgr inż. Bogdan Grzechnik

 

 

Do wiadomości:

  1. Główny Geodeta Kraju
  2. Wojewodowie
  3. Marszałkowie województw
  4. Prezes Najwyższej Izba Kontroli
  5. Rzecznik Praw ObywatelskichWpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2