Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
PROTOKÓŁ Z XX WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GIG


Walne Zgromadzenie Członków GIG o godzinie 9.30 (w drugim terminie)  otworzył  Prezes GIG Pan Bogdan Grzechnik witając przybyłych uczestników Zgromadzenia   i zaproszonych gości oraz odczytując cztery listy skierowane do Walnego Zgromadzenia od:

 

·         Pana Krzysztofa Mączewskiego  - Geodety Województwa Mazowieckiego,

·         Pani Joanny Bac-Bronowicz – Przewodniczącej Stowarzyszenia Kartografów Polskich,

·         Pana Tomasza Myślińskiego – Geodety m.st. Warszawy,

·         Pana Jarosława Formalewicza Prezesa Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.

 

Jednocześnie poddał pod głosowanie porządek obrad, uzupełniony punktem o podwyższeniu składek członkowskich, do którego nie zgłoszono uwag, przyjmując go jednogłośnie.

Następnie Prezes GIG Bogdan Grzechnik przedstawił wniosek o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.

Prezes Bogdan Grzechnik zaproponował  zgłaszanie kandydatur i podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  zgłoszono kandydaturę Romana Kasprzaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Prezes Bogdan Grzechnik zarządził głosowanie jawne nad kandydaturą   Romana Kasprzaka, którego wybrano jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia.

 

1. Po przejęciu prowadzenia obrad Przewodniczący Zgromadzenia poprosił przybyłych gości o zabranie głosu.

Wystąpienia zaproszonych gości w kolejności:

1)     Pan Jacek Jarząbek – p.o. Głównego Geodety Kraju,

2)     Pan prof. Bogdan Ney – Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,

3)     Pan Marek Kłoczko – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej,

4)     Pan Witold Halwic – przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego,

5)     Pan Włodzimierz Kędziora – Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich,

6)     Pan Jan Malicki – Przedstawiciel Polskiej Geodezji Komercyjnej,

7)     Pan Edward Mecha – Przedstawiciel Stowarzyszenia GISPOL.

 

2. Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Mandatowej.

Zgromadzenie zgłosiło następujących kandydatów do Komisji Mandatowej:

1/ Mirosław Pawlik,

2/ Janina Kapelczak.

 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wyborem Komisji Mandatowej, w wyżej wymienionym składzie.

Uchwała o wyborze Komisji Mandatowej została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

3. Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej.

Zgromadzenie zgłosiło następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:

1/ Karol Sołtysiak,

2/ Dariusz Tomaszewski,

3/ Dariusz Przybycień

 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, w wyżej wymienionym składzie.

Uchwała o wyborze Komisji Skrutacyjnej została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

 

4. Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Wnioskowej.

Zgromadzenie zgłosiło następujących kandydatów:

 

1/ Rafał Piętka,

2/  Stefan Balcer

3/  Rafał Kraska

4/ Mieczysław Mucha

(Zgłoszony, Pan Alfons Jacko nie wyraził zgody na kandydowanie).

 

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wyborem Komisji Wnioskowej, w wyżej wymienionym składzie.

Uchwała o wyborze Komisji Wnioskowej w wyżej wymienionym składzie została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodnictwo Komisji powierzono Rafałowi Piętce.

 

5. Przewodniczący Zgromadzenia poprosił Przewodniczącego Komisji Mandatowej   o stwierdzenia ważności Zgromadzenia.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Mirosław Pawlik stwierdził, iż na XX Walnym Zgromadzeniu Członków GIG w dniu 2 czerwca 2012 r., odbywającym się w Warszawie przy ul.  Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 wydanych zostało  114 mandatów.

Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził, że Walne Zgromadzenie Członków GIG odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

 

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzielił głosu Prezesowi Panu Bogdanowi Grzechnikowi, który przedłożył sprawozdanie z działalności GIG za okres od 14.04.2011 do 02.06.2012 r. (tekst sprawozdania w załączeniu).

 

 

7. Pan Jan Połeć  z upoważnienia nieobecnego Przewodniczącego przedłożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej GIG za okres od 14.04.2011 do 02.06.2012 r. (tekst sprawozdania w załączeniu).

 

 

8. Andrzej Paluch przedstawił krótkie sprawozdania z uczestnictwa w Warsztatach Geodezyjnych w Atenach w 2011 r. i z Konferencji Młodych Geodetów                                      w Rzymie 2012 r. Podkreślił konieczność inwestowania w młodzież geodezyjną jako przyszłość profesji.

9. Przerwa kawowa.

10. Dyskusja.

- Roman Kasprzak poparł wniosek Rady Izby o  podniesienie składki    i ewentualnych tego konsekwencjach oraz wnioskuje o działania mające na celu umożliwienie międzynarodowych kontaktów geodetów.

 

- Stefan Balcer wspomina o połączeniu ZGIG z GIG. Przypomina o wystąpieniu ZGIG do Pana Posła Michała Marcinkiewicza.

 

- Władysław Baka mówi na temat działania komisji nr 6 i proponuje stworzenie banku uwag do tworzenia nowego prawa geodezyjnego.

 

- Krzysztof Rogala wnioskuje o stworzenie banku informacji o firmach niepłacących /dłużnikach.

 

- Edward Mecha komentuje, że wszystkie wnioski są istotne ale wykonanie mało skuteczne; apeluje o silniejsze wsparcie dla słusznych pomysłów.

 

- Rafał Piętka uważa, że powinno się upaństwowić pozorny Państwowy Zasób GiK aby nie generować dochodu do powiatów a co za tym idzie aby pieniądze nie były wydawane na cele „dowolne”; wnioskuje o analizę prawną zgodności art 12... oraz 21 (przekazywanie dokumentacji do ODGiK) z Konstytucją.

 

- Wojciech Tokarski ustosunkowuje się do wypowiedzi Pana Rafała Piętki twierdząc, że nie da się wprowadzić proponowanych zmian bez „rewolucji”; GIG powinna się domagać uczestnictwa w procesach reorganizacji służby geodezyjnej w Polsce.

 

- Edward Mecha zauważa, że polskie regulacje prawne nie są zgodne z Rozporządzeniem 1089 z 2010 r i Rozp. 102 z 2011 r , które to obowiązują jako podstawa polskiego systemu katastralnego. Rozporządzenia te nie mają „odbicia” w polskim systemie prawnym. Twierdzi, że np. wykaz kodów nie może być rozszerzony przez państwa członkowskie.

 

- Alfons Jacko stwierdza, że uprawnienia geodezyjne są uregulowane nierozsądnie i wspomina, że upr. Nr 3 posiada tylko 37 osób a upr. Nr 7 tylko 72 osoby; mówi, że poprawa uprawnień i ich zmiana może mieć szansę obrony a w obecnej formie obrona uprawnień przypomina „bezsensowną obronę Częstochowy”.

 

- Edward Mecha komentuje wnioski w sprawie uprawnień zawodowych; twierdzi, że Główny Geodeta Kraju nie podejmuje zadań, do których jest zobowiązany dyrektywą Inspire oraz Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z 4 marca 2010 (powiązanie innych obiektów jak lasy, szpitale itd., z układem katastralnym) na głowie geodezji spoczywa wielki ciężar, którego nie udźwignęliśmy.

 

- Bogdan Grzechnik twierdzi, że nie można wmawiać geodetom, że mają 7 zawodów, z których 3 trzeba zderegulować; podkreśla obawę przed wejściem na polski rynek obcego kapitału (fotogrametria); twierdzi, że uprawnienia można skorygować, ale nie deregulować; nie można się poddać bezmyślnej deregulacji.

 

- Jan Malicki podkreśla trudną sytuacje geodezji i przeciąganie się w czasie wyboru Głównego Geodety Kraju; mówi, że nie można się przepychać i sprzeczać bo ktoś w końcu zacznie zastanawiać się czy w Polsce w ogóle potrzebni są geodeci.  Wnioskuje aby póki co nie zgłaszać niedosytów i wstrzymać się z walką abyśmy nie musieli zostać „pogodzeni” przez ludzi z zewnątrz; apeluje o powagę i odpowiedzialność.

 

- Krzysztof Rogala przypomina brzmienie art. 1 Statutu GIG (chronić interesy członków więc chronić uprawnienia, które zostały „ciężko nabyte”); podkreśla, że uczelnie nie przygotowują do prowadzenia biznesu, twierdzi, że nie wytrzymamy wejścia na rynek ludzi bez doświadczenia/wiedzy/umiejętności, rynek tego nie zweryfikuje bo „nas już nie będzie”.

 

- Włodzimierz Kędziora (Sekretarz Generalny SGP) prosi o rozwagę w formowaniu wniosków wychodzących na zewnątrz i o uzgodnienia między organizacjami; „bądźmy razem”, twierdzi, że deregulacja jest sprawą polityczną w związku z czym nie da się jej uniknąć. Próbujmy zmienić to co możemy zmienić.

 

- Wojciech Tokarski apeluje żeby nie wychodzić z wnioskami na temat uprawnień na zewnątrz dopóki nie jesteśmy gotowi; podaje przykład zawodu adwokata jako tworzącego specjalności.

 

11. Podjęcie uchwał.

 

·         Uchwała nr 1 w sprawie wyborów uzupełniających jednej osoby do Rady Izby. Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członka Rady Izby. Zgłoszono kandydaturę Sławomira Leszko, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad wyborem członka Rady Izby.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Sołtysiak przedstawił wyniki głosowania na członka Rady Izby.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów „za” – 114

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie wybrało Sławomira Leszko na członka Rady Izby. (Treść uchwały w załączeniu)

 

·         Uchwała nr 2 w sprawie wyboru trzech członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur na członka Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujące kandydatury: Stefan Balcer – wyraził zgodę, Alfons Jacko – nie wyraził zgody, Przemysław Wiśniewski – wyraził zgodę, Rafał Kraska – wyraził zgodę, Konrad Tusiński – wyraził zgodę. Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Sołtysiak przedstawił wyniki głosowania na członków Komisji Rewizyjnej. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące ilości głosów:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Stefan Balcer – 114

Przemysław Wiśniewski – 72

Rafał Kraska – 73

Konrad Tusiński - 41

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie wybrało:  Stefana Balcera, Przemysława Wiśniewskiego i Rafała Kraskę na członków komisji Rewizyjnej. (Treść uchwały w załączeniu)

 

 

·         Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia skorygowanego projektu budżetu na 2012 rok. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Sołtysiak przedstawił wyniki głosowania:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba wszystkich głosów oddanych – 100

Liczba głosów „za” – 100

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie na posiedzeniu   w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 3. (Treść uchwały w załączeniu)

 

·         Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia projektu budżetu  na 2013 rok. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Sołtysiak przedstawił wyniki głosowania:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba wszystkich głosów oddanych – 101

Liczba głosów „za” – 99

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 2

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie na posiedzeniu   w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 4.

 

·         Uchwała nr 5 w sprawie podniesienia składki członkowskiej o 50 %. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Karol Sołtysiak przedstawił wyniki głosowania:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba wszystkich głosów oddanych – 102

Liczba głosów „za” – 95

Liczba głosów „przeciw” – 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 7

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie na posiedzeniu  w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 5 o podniesieniu składki członkowskiej o 50 %. (Treść uchwały w załączeniu)

 

12. Wnioski.

 

Do Komisji wnioskowej wpłynęło 14 wniosków. W trakcie dyskusji 1 wniosek został wycofany. W celu przyjęcia wniosków Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad każdym wnioskiem osobno. Komisja skrutacyjna policzyła i przedstawiła Zgromadzeniu wyniki głosowania.

 

Ostatecznie Walne Zgromadzenie przyjęło 8 wniosków. (Lista uchwalonych wniosków w załączeniu)

 

13. O godzinie 15.03 Przewodniczący obrad zamknął XX Walne Zgromadzenie Członków GIG.

                                                                           

                                                                                         Roman Kasprzak

                                        Przewodniczący obrad

                                   XX Walnego Sprawozdawczego

                                    Zgromadzenia Członków GIG

 

 

Załączniki:

  1. Sprawozdanie z działalności GIG za okres od 14.04.2011 do 02.06.2012 r.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 14.04.2011 do 02.06.2012 r.
  3. Uchwała nr 1 w sprawie wyborów uzupełniających jednej osoby do Rady Izby.
  4. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru trzech członków Komisji Rewizyjnej.
  5. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia skorygowanego projektu budżetu na 2012 rok.
  6. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia projektu budżetu  na 2013 rok.
  7. Uchwała nr 5 w sprawie podniesienia składki członkowskiej o 50 %.
  8. Protokół Komisji Wnioskowej.

 

 

 

 


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2