Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Uwagi do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

1.Proponuje się dodanie w Rozdziale 8 w Art. 42.2 punktu 6 o brzmieniu :

6.) pełnienie funkcji osoby o jakiej jest mowa w §9.1.3 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w tym  w szczególności czynności kontrolne przyjmowanej do zasobu dokumentacji, powstałej w wyniku prac geodezyjnych w zakresie pełnionych przez nią obowiązków z zakresu kontroli dokumentacji przekazywanej do zasobu.

 

Wprowadzenie takiego zapisu umożliwi, stosowanie Art 46 wobec osób posiadających uprawnienia zawodowe, kontrolujących dokumentację sporządzaną przez geodetów uprawnionych w przypadkach naruszania przepisów prawnych obowiązujących w dziedzinie geodezji i kartografii w związku z czynnościami kontrolnymi przekazywanej do zasobu dokumentacji geodezyjnej.

Jeżeli sankcją Art 46 podlegają geodeci uprawnieni, to powinny podlegać osoby kontrolujące prace wykonywane przez geodetów uprawnionych.

 

2.Proponuje się dodanie w Rozdziale 8 w Art. 42 punktu 4  o brzmieniu :

Pełnienie funkcji : wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodetów wojewódzkich, geodetów  powiatowych i gminnych, wyklucza możliwość jednoczesnego wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

 

 

3. Proponuje się wykreślenie z propozycji zmiany art. 11 Pgik :

„państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „jednostką organizacyjną”, jeżeli prowadzenie takiej działalności wynika z jej statutu,”

 

Wprowadzenie propozycji, aby  państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej „jednostką organizacyjną”, jeżeli prowadzenie takiej działalności wynika z jej statutu mogła być wykonawcą prac geodezyjnych, może doprowadzić do tworzenia państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, których jedynym celem będzie prowadzenie wolnorynkowej działalności gospodarczej, powodując nieuczciwą konkurencję na rynku prac geodezyjnych.

 

4. Proponuje się aby dokonać zmiany w art. 12.7

Organ, do którego wpłynie zgłoszenie powinien być obowiązany w ustalonym terminie, np.

5 dni roboczych - w przypadku prac prawnych ( podziały nieruchomości, rozgraniczenia, wznowienia znaków granicznych i inne prace prawne z zakresu EGiB)

4 dni roboczych -  w przypadku opracowań sytuacyjno-wysokościowych.

jednego dnia roboczego - w przypadku inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego

jednego dnia roboczego- w przypadku wytyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia podziemnego

od dnia otrzymania zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej,

udostępnić, za opłatą, wykonawcy prac geodezyjnych kopie posiadanych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnych oraz przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.

 

Rozróżnienie rodzajów prac, i przyporządkowanie im różnych terminów udostępnienia kopii posiadanych materiałów, w sposób znaczący wpłynie na skrócenie czasu wykonywania prac geodezyjnych, a co za tym idzie skróci procesy inwestycyjne.

Rozróżnienie  terminów jest zasadne z uwagi na zróżnicowane nakłady czasu, niezbędne do przygotowania poszczególnych materiałów w danych kategoriach robót geodezyjnych.

 

5. Proponuje się zmianę art. 40.14.1 Pgik w następujący sposób :

 

14. Proponuje się, aby współczynnik korygujący, o którym mowa w pkt 11.1, w szczególnych przypadkach był mniejszy od 1,0, a w szczególności:

1. w przypadku udostępniania danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych, których rezultaty będą przekazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -  0,2 ;

 

6. Proponuje się zmianę w dziale II.10.19 na następującą :

6.Opłata pobierana będzie po zakończeniu prac, przekazaniu materiałów  i ostatecznym rozliczeniu poszczególnych jednostek. Jej wysokość oraz sposób jej wyliczenia będzie utrwalany w postaci wystawienia decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty.

 

Należy zrezygnować z pomysłu uiszczania opłaty za udostępnienie danych na początku pracy gdyż narazi to przedsiębiorców na ponoszenie kosztów przed  przystąpieniem do realizacji zlecenia za które, wynagrodzenie otrzyma po wykonaniu pracy.

Odciążenie organów służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez pobieranie opłaty przed wydaniem materiałów, co spowoduje brak konieczności wystawiania decyzji administracyjnej , jest odciążeniem organów, kosztem wykonawców prac geodezyjnych, na których przerzuca się wszystkie koszty -  w tym przypadku czysto finansowe.

 

7. Proponuje się zmianę art. 24.5.3 w następujący sposób :

„ innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie  oraz  wykonawcom prac geodezyjnych, na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej”

Obecnie stosowane praktyki uniemożliwiają pozyskanie danych osobowych osób, na  nieruchomościach których wykonywane są niektóre prace geodezyjne (np. liniowe mapy do celów projektowych ). Obowiązujące Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego, w pewnych przypadkach nakłada na wykonawcę prac obowiązki np. umieszczenia na mapie informacji o służebnościach gruntowych zawartych w księgach wieczystych. Bez udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane osobowe podmiotów,  zadanie to jest niewykonalne.

 

8. Proponuje się zmianę art. 39 Pgik.

 

1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne ustalone uprzednio, których położenie było jednoznacznie określone, mogą być wznowione poprzez przeprowadzenie czynności technicznej, bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na jednoznaczne określenie ich pierwotnego położenia.

Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do

sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

2. Wznowienia znaków granicznych, na zlecenie zainteresowanych, wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11.

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony.

Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 ust. 1-4.

4.Czynności przygotowawcze, w tym wywiad terenowy mający na celu odszukanie zachowanych znaków granicznych lub ustalenie, które znaki uległy zniszczeniu, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11. mogą wykonywać przed wysłaniem zawiadomień.

5. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych

ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

 

Zmiana Art 39 Pgik, a w szczególności zawarcie zapisu :

„Czynności przygotowawcze, w tym wywiad terenowy mający na celu odszukanie zachowanych znaków granicznych lub ustalenie, które znaki uległy zniszczeniu, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11. mogą wykonywać przed wysłaniem zawiadomień.”

 

Zakończy to raz na zawsze przeróżne interpretacje czy geodeta ma prawo przed dostarczeniem zawiadomień wykonywać jakiekolwiek prace przygotowawcze, mające na celu ustalić jakie znaki graniczne się zachowały,  jakie należy wznowić, a na jakich odcinkach granic należy wszcząć postępowanie rozgraniczeniowe. Należy nadmienić, iż często prace dotyczą nieruchomości (działek) składających się z kilkudziesięciu lub kilkuset znaków granicznych, a dokumenty znajdujące się w zasobie, aby nadawały się do wykorzystania wymagają przeprowadzenia prac terenowych.

Można to zrealizować poprzez dodanie nowych definicji wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych w EgiB, celem doprecyzowania tych czynności technicznych.

Proponuję, aby  definicje te jasno określały, iż wznowienie znaku granicznego jest czynnością lub zespołem czynności typowo technicznych, na które składają  się min. czynności przygotowawcze, wywiad terenowy itp. 

 

Należy doprecyzować zapis art. 39 ust. 1 dotyczący możliwości przekazania przez strony między którymi doszło do sporu o położenie znaków granicznych, sprawy do sądu w taki sposób, aby z treści tego art. wynikało  kto kogo pozywa, oraz na jakiej podstawie.  Proponuję aby odbywało  się to w trybie procesowym zgodnie z art. 13§1 kpc jako sprawa o własność.  Będzie to o tyle klarowne, że wówczas sąd mógłby zastosować wykładnię art. 36 PgiK i przeprowadzić rozgraniczenie, gdyż dotknięta tu będzie materia zasięgu prawa własności.

 

                                                                                  Przemysław Wiśniewski

                                                                                  Andrzej Żylis
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2