Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Informacja o wyroku NSA

Szanowni Państwo,

W dniu 13 września 2017 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zakończyła się z sukcesem sprawa o sygn. I OSK 2713/15, wszczęta na skutek skargi Członkini naszej Izby. Przedmiotem tej sprawy była ocena zasadności naliczania i pobierania opłat za opatrywanie wyników prac geodezyjnych i kartograficznych stosownymi klauzulami urzędowymi, w stanie prawnym obowiązującym od 12 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w ustnych motywach swego orzeczenia wskazał, że w całości podziela pogląd Skarżącej, iż art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (w ww. stanie prawnym) stwarzał po stronie organu administracji obowiązek opatrzenia dokumentów przyjętych do zasobu geodezyjnego, po pierwsze, wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu, a po drugie, opatrzeniem dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych realizuje te prace stosownymi klauzulami urzędowymi. Opatrzenie tychże dokumentów stosownymi klauzulami nie wiązało się przy tym z koniecznością uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40b ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał także, że w omawianej sprawie nie było żadnych podstaw, aby sięgać do §2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. poz. 914).

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w całości podzielił ocenę prawną wyrażoną w swym wcześniejszym orzeczeniu z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. I OSK 372/16 (wydanym w sprawie innego Członka naszej Izby), zgodnie z którą w praworządnym i demokratycznym państwie prawnym nałożenie na stronę obowiązku może nastąpić tylko na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego. Obowiązku obciążającego stronę nie można domniemywać, gdyż to godzi w bezpieczeństwo obrotu prawnego. System obowiązujących przepisów prawnych powinien być czytelny dla jednostki, tak aby mogła ona racjonalnie pokierować swym postępowaniem. W szczególności nie można obciążać jej sankcją za niedopełnienie domniemywanego obowiązku. Organy władzy, w tym organy administracji publicznej, nie mogą bowiem obarczać jednostki skutkami popełnionych przez siebie błędów, np. w procesie legislacyjnym. W prawie administracyjnym obowiązuje zharmonizowana z Konstytucją zasada ogólna, w myśl której wszelkie ograniczenia obywateli w zachowaniach zgodnych z ich wolą mogą wynikać wyłącznie z przepisów prawa. Organ administracji wydając decyzję, nie może ani nałożyć na obywatela obowiązku, ani odmówić mu przyznania uprawnienia, jeżeli nie wykaże, że upoważniają go do tego konkretne przepisy prawa. Są to podstawowe zasady działania aparatu administracji państwowej w praworządnym państwie (zob. także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 1982 r., II SA 1474/82).

W swoim orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny, w ślad za przytoczoną oceną prawną, przypomniał zatem, że wywodzenie obowiązku uiszczania opłat administracyjnych w drodze reguł wykładni systemowej i celowościowej, wbrew wykładni literalnej interpretowanego przepisu ustawy, jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym.

Geodezyjna Izba Gospodarcza od początku aktywnie wspierała swoją Członkinię w toczącym się postępowaniu. Pełna treść pisemnych uzasadnień ww. wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie będzie dostępna na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

                                                                                                                                   Z poważaniem

 

                                                                                                                                          Prezes

                                                                                                                       Geodezyjnej Izby Gospodarczej

                                                                                                                                       Rafał Piętka

 

 




Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2