Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Notatka z XXVIII Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej

W dniach 17 i 18 września 2021 r. w Łodzi w Centrum Konferencyjno-Bankietowym RUBIN odbyło się dwudniowe Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

W pierwszym dniu, tj.  17  września 2021 roku odbyło  się Sympozjum na temat wykorzystania dronów w geodezji.

W godzinach popołudniowych została zorganizowana objazdowa wycieczka po Łodzi.

Następnie  odbyło  się  otwarte dla wszystkich członków Izby posiedzenie Rady Izby z następującym porządkiem obrad:

1.      Omówienie spraw przygotowawczych dotyczących XXVIII Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków GIG.

2.      Dyskusja na temat prac Zespołu ds. Geodezji i Budownictwa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.      Wolne wnioski i sprawy bieżące. 

W dniu 18 września 2021 r. odbyło się   XXVIII  Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie  Członków GIG, na którym Prezes GIG Krzysztof Lichończak złożył  sprawozdanie z działalności Izby za okres   od 01.06.2019 r. do 18.09.2021 r. oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Białożyt przedstawił sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej.

      XXVIII Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej    w dowód najwyższego uznania i w podziękowaniu za wieloletnie niezwykłe zaangażowanie na rzecz zawodu geodety i kartografa jak  i wielkie zasługi dla naszej Izby podjęło uchwały o nadaniu tytułu „Honorowego Prezesa  Geodezyjnej Izby Gospodarczej”: Bogdanowi Grzechnikowi oraz pośmiertnie Krzysztofowi Rogali  i Markowi Ziemakowi.

W wyniku wyborów przeprowadzonych na XXVIII Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu GIG powołano nowe władze GIG w następującym składzie: Prezes - Krzysztof Lichończak, Rada Izby: Rafał Kraska,  Karol Sołtysiak, Sławomir Zając, Piotr Szyszka, Sebastian Skalski, Maciej Kozielczyk, Tomasz Soszka, Dariusz Tomaszewski.

Rada Izby wyłoniła ze swego grona trzech Wiceprezesów: Rafał Kraska,  Karol Sołtysiak, Sławomir Zając.

Wybrano także Komisję Rewizyjną Izby, która ukonstytuowała się w następujący sposób: Antoni Buczek - Przewodniczący, Magdalena Rogala – Szczepańska – Wiceprzewodnicząca, Konrad Tusiński.                

Wybrana i ukonstytuowana Komisja Rozjemcza składa się z następujących osób: Mirosław Schumacher  – przewodniczący, Jan Połeć  – Zastępca Przewodniczącego, Zenon Kulesza – członek.

Nowo wybrany Prezes  Krzysztof Lichończak  /na tym stanowisku od  dnia 8-06-2018 r./ w swym wystąpieniu podziękował za zaufanie oraz wskazał główne kierunki działania Izby w nowej kadencji.

 Komisja Wnioskowa powołana w dniu 18.09.2021 r. na XXVIII Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej i działająca w składzie: Bogdan Grzechnik – przewodniczący, – Karol Sołtysiak - członek, Alfons Jacko – członek przedstawiła następujące wnioski zgłoszone do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie:

 

1.    Należy zintensyfikować działania zmierzające do pilnego utworzenia Samorządu Zawodowego Geodetów.

2.    Konieczne jest kontynuowanie starań  w kierunku wydania przepisu o obowiązku ustawicznego kształcenia i szkolenia geodetów.

3.    Niezbędne jest zwiększenie aktywności  działania Przedstawicieli Regionalnych GIG poprzez:

- organizowanie minimum 2 razy w roku spotkań ze wszystkimi wykonawcami  prac geodezyjnych  w danym Regionie,

- gromadzenie wniosków z  tych spotkań, a także z bezpośrednich kontaktów  i występowanie do  władz GIG o ich realizację,

- organizowanie spotkań przedstawicieli wykonawców z administracją geodezyjną oraz ustalanie  zasad współpracy i rozwiązywania doraźnych problemów Regionów.

4.    Kontynuowanie działań zmierzających  do likwidacji patologii polegających  na podpisywaniu operatów geodezyjnych  przez geodetów uprawnionych, nieuczestniczących w procesie ich tworzenia.

5. Wnioskować o kolejną nowelizację rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z obowiązkową stabilizacją punktów granicznych przy podziałach nieruchomości a także przy ustalaniu granic nieruchomości według stanu prawnego.

6. Należy rozważyć dążenie do reorganizacji administracji geodezyjnej poprzez powołanie samofinansującej agencji rządowej podlegającej bezpośrednio Głównemu Geodecie Kraju, do której przekazany byłby Państwowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny.

7. Konieczne jest utworzenie w GIG Komisji do spraw integracji geodetów.

8. Delegaci XXVIII Zgromadzenia wnioskują o upamiętnienie Honorowego Prezesa Izby Krzysztofa Rogali w formie tablicy Honorowy Południk  na miejscu pochówku w Katowicach. Treść tablicy: Nazwisko, Imię, tytuł Honorowego Prezesa Izby oraz współrzędne. Do rozważenia ujęcie tych danych w zasobach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiar  współrzędnych wykona firma PROGEO Katowice. Wniosek został uzgodniony i zaakceptowany przez Rodzinę.

9. Należy kontynuować działania aby każdy członek GIG zachęcił kilka firm geodezyjnych do przystąpienia do Izby informując o tym Radę Izby.

 

                    Prezes

Geodezyjnej Izby Gospodarczej

        Krzysztof Lichończak

Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZ
Zdjęcie WZWpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2022
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2