Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Ścieżka postępowania prawnego wobec stwierdzonego braku uczestnictwa geodety uprawnionego w wykonywaniu pracy, którą podpisuje.

W nawiązaniu do wniosku  przyjętego przez XXIX Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków GIG 28.05.2022 w imieniu Rady GIG przypominamy że ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w jasny sposób odnosi się do wszelkich uchybień w pracy geodety uprawnionego. Ustawa reguluje sprawy geodety uprawnionego w dwóch rozdziałach :

W rozdziale 8 dotyczącym uprawnień zawodowych i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W rozdziale 9 dotyczącym przepisów karnych i kar pieniężnych.

W rozdziale 8 oprócz ustalenia iż do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych, omówienia zakresów tych uprawnień i sposobu ich nadawania, istotnym dla sprawy zawartej w tytule jest Art.46 mówiący iż:

Osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną jeżeli wykonuje swoje zadania :

1.Z naruszeniem przepisów prawa.

2.Nie dochowując należytej staranności.

3.Niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Z całą pewnością możemy więc stwierdzić że brak uczestnictwa geodety uprawnionego w wykonywaniu pracy jest naruszeniem  przepisów prawa .Art.46.pkt1.

 

W Art. 46a1. mowa jest o karach dyscyplinarnych którymi są:

1.Upomnienie.

2.Nagana

3.Zawieszenie uprawnień na okres 3-6msc.

4.Odebranie uprawnień.

 

Art.46a.3 mówi iż organ orzekający wymierza karę uwzględniając:

1.stopień szkodliwości czynu

2.stopień winy

3.Cele kary w zakresie społecznego oddziaływania

4.Cele kary zapobiegawcze i dyscyplinujące.

 

Art.46a.3.mówi nam iż organ orzekający karę bada :

1.motywy

2.sposób działania

3.okoliczności

Kara zawieszenia to minimum co powinno być sygnałem dyscyplinującym a w razie powtórzenia to stopień szkodliwości jest duży powinien skutkować odebraniem uprawnień ale nie jest. Może kiedyś tę sprawę ureguluje samorząd.

 A co na to ustawa : Art.46a.5 mówi iż: karę określoną w Art46a1pkt3 (zawieszenie) stosuje się  w przypadku rażącego naruszenia przepisów. A czym że jest poświadczanie nieprawdy jakim jest nieuczestniczenie w pracach geodezyjnych jak nie rażącym naruszeniem przepisów. Sami wiemy ile dziś znaczy siła upomnienia i nagany. Tyle co nic.

 Natomiast trzymając się dalej przepisów Art.46a.6 mówi iż : karę określoną w Art46a1pkt4 (odebranie uprawnień) stosuje się  w przypadku gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.

Zatem musi się stać coś naprawdę poważnego aby organ pozbawił geodetę uprawnień. Nie pozostaje więc nic innego jak w razie powtarzania procederu nieuczestniczenia geodety uprawnionego w pracach, co słusznie uznajemy za czyn moralnie naganny, każdorazowo karać go kolejnymi zawieszeniami. Nasuwa się więc pytanie gdzie zgubiły się cele zapobiegawcze i dyscyplinujące wymienione w Art.46a.3.

Sprawy na podstawie wpływających do wojewody powiadomień bada i  wymierza karę wojewódzka komisja dyscyplinarna której przewodzi wojewódzki rzecznik dyscyplinarny. Art46d.1 mówi iż rzecznika dyscyplinarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek WINGiK. Art.46h.1 mówi iż członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek WINGiK.

Jeśli zanalizowaliśmy podejście ustawy do geodety uprawnionego nieuczestniczącego w pracach geodezyjnych warto prześledzić też sytuacją odwrotną : co mówi ustawa o geodecie uczestniczącym w pracach ale nie posiadającym uprawnień.

W rozdziale 9 ustawy PGiK : przepisy karne i kary pieniężne omówione są w szerszy sposób.  rodzaje przewinień jakie mogą wystąpić przy pracach geodezyjnych jakim są wg Art.48.1:

1.      nie zgłaszanie prac do organów służby geodezyjnej

2.      utrudnianie geodecie wejścia na grunt

3.      uszkadzanie znaków geodezyjnych

4.      nie zgłaszanie zmian w EGiB

5.      wykonywanie prac bez uprawnień

podlega każe grzywny. W powyższych wypadkach orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Za Komisję ds. Regionów i Interwencji

Dariusz Tomaszewski
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2