Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
Deklaracja

Deklaracja przystąpienia do Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Imię i nazwisko osoby
reprezentującej firmę
w Izbie:
Liczba zatrudnionych
pracowników:
Rodzaj prowadzonej
działalności:


Prosimy o przekazanie dokumentu stwierdzającego status prawny na adres Geodezyjnej Izby Gospodarczej, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa lub o przesłanie faksem nr /22/ 827-38-43, e-mail: biuro@gig.org.pl

Opłaty i składki

Zgłaszam akces członkowski i zobowiązuję się do wpłacenia wpisowego w wysokości 75,00 zł oraz płacenia składek członkowskich w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie tj. 120,00 zł miesięcznie - płatności dokonywane są kwartalnie.

UWAGA TERAZ SPECJALNA OFERTA
-firmy które zatrudniają do 5 osób płacą 50 % składki tj. 60,00 zł miesięcznie - płatności dokonywane są kwartalnie.
-firmy 1 osobowe opłacają składkę członkowską w wysokości 25% składki podstawowej tj. 30,00 zł miesięcznie - płatności dokonywane są kwartalnie.

Geodezyjna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego. Powstała we wrześniu 1994 roku z inicjatywy 150 przedsiębiorców geodezyjnych w celu ochrony i reprezentacji jej członków. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XVI Wydziale Gospodarczym-Rejestrowym pod sygnaturą IG-64.
Terenem działania Izby jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba Izby mieści się w Warszawie. GIG stworzyła także Przedstawicielstwa Regionalne Regiony w układzie województw. Geodezyjna Izba Gospodarcza jako izba branżowa reprezentuje przedsiębiorców geodezyjnych w strukturach Krajowej Izby Gospodarczej oraz Porozumieniu Izb Inżynierów Budownictwa Grupie B 8.

Podstawowe cele i działania GIG:
- reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby;
- przyczynianie się do tworzenia lepszych warunków życia gospodarczego;
- wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;

Izba realizuje zadania statutowe przez:
- współpracę z organami władzy administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi;
- opiniowanie aktów prawnych z zakresu geodezji i kartografii;
- inicjowanie tworzenia i nowelizacji przepisów;
- współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi;
- delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji państwowej i samorządowej;
- zatrudnianie pracowników, ekspertów i rzeczoznawców do wykonywania zadań statutowych;
- ustanawianie przedstawicielstw regionalnych dążymy do samodzielności Regionów w ramach GIG;
- udzielanie członkom opinii i rekomendacji odnośnie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
- organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych
- organizowanie szkoleń konferencji i sympozjów zawodowych
- organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.

Korzyści dla firm przystępujących do GIG
- promocja firmy w Regionie i na forum krajowym;
- możliwość uzyskania porady i wsparcia w kontaktach zawodowych i gospodarczych
- możliwość korzystania z programów partnerskich
- możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach

dołącz do nas
Geodezyjna Izba Gospodarcza
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel./fax /22/ 827-38-43
e-mail: biuro@gig.org.plGeodezyjna Izba Gospodarcza

Ul. Czackiego 3/5

00-043 Warszawa

tel/fax (22) 827-38-43

Adres e-mail: biuro@gig.org.pl

NIP 525-20-34-024

REGON : 010753536

Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Jasna 1
numer rachunku: 61 1240 6175 1111 0000 4574 9045

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2